FAQ

FAQ (ang. Frequently Asked Questions) – zbiór często zadawanych pytań związanych z realizacją projektu Czysta Energia Blisko Krakowa wraz z odpowiedziami na nie. Pytania można składać osobiście lub pisemnie. Dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Gmina może wyrazić na piśmie zgodę na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej (mieszkaniec powinien złożyć wniosek o rozbudowę instalacji do gminy w formie pisemnej)  poprzez dołożenie kilku dodatkowych paneli pod warunkiem, że:

 • instalacja dodatkowych paneli nie spowoduje konieczności modyfikacji powstałej w ramach projektu instalacji (w tym nie nastąpi zmiana falownika),
 • przedmiotowa rozbudowa nie wpłynie negatywnie na efekt ekologiczny i trwałość Projektu, co potwierdzi pisemnie Inergis,
 • przedmiotowa rozbudowa nie skutkuje naruszeniem lub utratą gwarancji, co zostanie potwierdzone na piśmie przez Inergis,
 • Inergis wyrazi pisemną zgodę na zmianę, określi warunki jej realizacji i koszt, a mieszkaniec pokryje koszty rozbudowy.
 • KROKI, jakie należy wykonać:
 1. Mieszkaniec informuje gminę o chęci rozbudowy instalacji.
 2. Gmina, w przypadku braku przeciwskazań, kieruje mieszkańca do INERGIS.
 3. Mieszkaniec zgłasza się do INERGIS celem weryfikacji technicznej możliwości dokonania rozbudowy.

Osoba odpowiedzialna ze strony INERGIS:

Patryk Pytlowski

tel: 797-586-577

e-mail: p.pytlowski@inergis.pl

 1. INERGIS przedstawia cennik usługi mieszkańcowi, cennik również dostępny w Gminach.
 2. INERGIS dokonuje weryfikacji możliwości rozbudowy instalacji.

Koszt weryfikacji:

 • Online – 50 zł netto,
 • U mieszkańca – 250 zł netto
 1. INERGIS mailowo informuje Gminę o ustaleniach z mieszkańcem (ilość modułów, warunki rozbudowy), na tej podstawie Gmina wyraża/ nie wyraża ostateczną zgodę na rozbudowę – mail zwrotny do INERGIS.
 2. Mieszkaniec zleca INERGIS wykonanie usługi. Po wykonaniu usługi INERGIS informuje Gminę o modyfikacji i o aktualnej mocy instalacji. Gmina dołącza dokument do dokumentacji powykonawczej danego adresu.

 

 1. Co do zasady nie można dokonywać zmian/modyfikacji instalacji w okresie trwałości Projektu (§ 4 pkt 16 umowy z mieszkańcem).
 2. W przypadkach nadzwyczajnych (m.in. konieczności naprawy dachu) Gmina może wyrazić na piśmie zgodę na zmianę/modyfikację instalacji, pod warunkiem, że:
 • przedmiotowa zmiana/modyfikacja nie wpłynie negatywnie na efekt ekologiczny i trwałość Projektu, co potwierdzi pisemnie Wykonawca,
 • przedmiotowa zmiana/modyfikacja nie skutkuje naruszeniem lub utratą gwarancji, co zostanie potwierdzone na piśmie przez Wykonawcę,
 • Wykonawca wyrazi pisemną zgodę na zmianę, określi warunki jej realizacji i koszt, a mieszkaniec pokryje koszty zmiany/modyfikacji.
 1. Mieszkaniec zgłasza do gminy wniosek (w formie pisma/maila) o wyrażenie zgody na czasowy demontaż instalacji wraz ze wskazaniem przyczyny i okresu wyłączenia.
 2. Gmina po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przesyła wniosek mieszkańca do INERGIS.
 3. INERGIS bądź firma przez niego wskazana ustala z mieszkańcem termin demontażu i ponownego montażu instalacji oraz ustala koszt takiej usługi, który ponosi mieszkaniec (ustalenia te powinny mieć formę pisemną).
 4. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość zlecenie prac innej firmie (nie wskazanej przez INERGIS), w takim wypadku INERGIS zastrzega sobie prawo do odpłatnego odbioru wykonanych prac.
 5. Po wykonaniu usługi INERGIS informuje gminę o ponownym uruchomieniu instalacji.
 1. Organizacja nieodpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji, w terminach opisanych w pytaniu nr 8 wraz z dostarczeniem niezbędnych części zamiennych, materiałów konserwacyjnych i eksploatacyjnych wykorzystanych podczas przeglądu.
 2. Wykonanie wszelkich usług serwisowych i gwarancyjnych (usunięcia wad) w okresie gwarancji, w tym ponoszenie kosztów robocizny, materiałów, sprzętu i części.
 3. Gwarancja nie obejmuje wad:
 • powstałych na skutek działania Siły Wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Gwarant nie ponosi odpowiedzialności,
 • wynikłych z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w tym uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia, a także eksploatacji i konserwacji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i Instrukcjami użytkowania, które zostały przekazane przez Gwaranta i w oparciu o które zostały przeprowadzone Szkolenia,
 • będących następstwem samowolnych napraw lub napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

Wykonawca (Gwarant) zasady prawidłowego użytkowania i eksploatacji instalacji zamieścił w instrukcjach obsługi, będących składowymi dokumentacji powykonawczej.

Poniżej odnośniki:

 1. Instalacje fotowoltaiczne – instrukcja
 2. Instalacje kolektorów słonecznych – instrukcja
 3. Instalacje kotłów na biomasę – instrukcja
 4. Instalacje pomp ciepła CO i CO+CWU – instrukcja
 5. Instalacje pomp ciepła CWU – instrukcja

Wszelkie usterki/awarie należy zgłaszać do Wykonawcy na adres e-mail: serwis.sbk@inergis.pl

Telefon: 505 193 011

Mieszkańcy mogą zgłosić również przez formularz: http://serwis.inergis.pl/projekt/3

 

 

Należy pisemnie lub mailowo zgłosić ten fakt do gminy (link: http://www.czystaenergia.bliskokrakowa.pl/kontakt/), opisując dokładnie w jakim zakresie serwis gwarancyjny  nie spełnia Państwa oczekiwań, w szczególności należy opisać terminy zgłoszeń oraz terminy i  sposób reakcji serwisu gwarancyjnego. Gmina korzystając z uprawnień wynikających z umowy z firmą Inergis wyjaśni wątpliwości i może naliczyć Wykonawcy kary umowne

 

 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę (Gwaranta) wad opisanych w pkt. 2 ppkt 3, koszt przyjazdu serwisu/serwisu zdalnego i ewentualnej naprawy pokrywa mieszkaniec.

Koszt roboczogodziny jednego pracownika to 200 zł netto + ew. dojazd.

 

 

Przegląd serwisowy dla wszystkich instalacji jest przewidywany nie wcześniej niż 48 miesięcy i nie później niż przed upływem 54 miesięcy od dnia końcowego odbioru całości przedmiotu zamówienia (tj. od 14.01.2022 r.).

Dla instalacji pomp ciepła CO/CO+CWU/CWU zostaną zrealizowane dodatkowe przeglądy na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej produktu.

Gwarancja na poszczególne typy instalacji:

– kotły na biomasę – 5 lat

– pompy ciepła – 5 lat

– kolektory słoneczne – 5 lat

– instalacja fotowoltaiczna – 7

  

Rodzaj instalacji Czynność
Kotły na biomasę Przegląd – nie wcześniej niż 48 miesięcy i nie później niż przed upływem 54 miesięcy od dnia końcowego odbioru całości przedmiotu Umowy
Kolektory słoneczne  

Przegląd wraz z wymianą glikolu – nie wcześniej niż 48 miesięcy i nie później niż przed upływem 54 miesięcy od dnia końcowego odbioru całości przedmiotu Umowy

PV  

Przegląd – nie wcześniej niż 48 miesięcy i nie później niż przed upływem 54 miesięcy od dnia końcowego odbioru całości przedmiotu Umowy

 

Pompy ciepła

 

4 przeglądy gwarancyjne – zgodnie z warunkami gwarancji

 

Falownik może się wyłączyć przy dużej produkcji z powodu wysokich parametrów sieciowych w budynku. Wysokie napięcie sieciowe uniemożliwia falownikowi wprowadzenie wyprodukowanej energii do sieci energetycznej, co powoduje pojawienie się błędu na falowniku z towarzyszącą mu czerwoną diodą nad opisem „FAULT” oraz wyłączeniem awaryjnym falownika.

W momencie obniżenia parametrów sieci, falownik ponowi proces uruchomienia instalacji.

Problemy związane z wyłączeniem falownika można też zgłaszać przypadku zgłoszeń od mieszkańców dotyczących za wysokiego napięcia w sieci, INERGIS zweryfikuje poprawność pracy falownika (zdalna analiza danych dotyczących rejestrowanego przez falownik napięcia w sieci) i w razie potwierdzenia braku problemu z falownikiem, przekaże mieszkańcom wzór pisma reklamacyjnego do Tauron.

Problem wysokiego napięcia sieciowego należy zgłaszać do lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), który powinien dostosować parametry sieciowe na potrzeby prawidłowej pracy instalacji fotowoltaicznej.

Wykonawca zgłoszenia serwisowe dotyczące problemów z napięciem sieci, wymagające wizyty u mieszkańca będzie traktował jako  niegwarancyjne.

Szczegółowe wyjaśnienie problemu zostało opisane w piśmie http://www.czystaenergia.bliskokrakowa.pl/informacja-dot-wylaczania-sie-inwerterow/

Ogólny harmonogram realizacji projektu Czysta Energia Blisko Krakowa znajduje się w zakładce O projekcie. Jednak termin wymiany/ montażu instalacji zależny jest od wielu czynników. Wyłoniony Wykonawca będzie ustalał dogodny termin bezpośrednio z Beneficjentem końcowym projektu.

Proszę skontaktować się z osobą koordynującą projekt na terenie Pana Gminy i zapisać się na listę rezerwową. Dane teleadresowe koordynatora gminnego znajdują się w zakładce Kontakt.

Aktualności

 • W związku z zakończeniem realizacji projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” Mieszkańcu pamiętaj, że: Nie możesz nic zmieniać w [więcej...]
 • W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców związanymi z wyłączaniem się inwerterów w instalacjach fotowoltaicznych Stowarzyszenie [więcej...]
 • Informujemy mieszkańców, iż przepisy ustawy Prawo Budowlane, wskazują konieczność dokonania zgłoszenia instalacji fotowoltaiczne - o mocach [więcej...]

Gminy realizujące projekt

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann